VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky“ nebo “VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník“)

Iveta Gebauerová, IČ: 25142071 se sídlem Za bažantnicí 1196/19, 148 00, Praha 4 - Kunratice (dále jen “Lektorka“) vydala tyto všeobecné obchodní podmínky za účelem poskytování svých služeb klientům.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Lektorkou a klientem. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u Lektorky objednala službu spočívající v lekcích anglického jazyka jak je definována níže v článku IV odst. 4.1 (dále jen “lekce“).

1.2. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.3. Službou se pro účely těchto VOP rozumí kurzy anglického jazyka dle nabídky Lektorky dostupné na internetových stránkách https://www.yourbenefit.cz/kurzy.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v příkazní smlouvě uzavřené mezi Lektorkou a klientem. Odchylná ujednání v příkazní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí příkazní smlouvy. Příkazní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může Lektorka měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Proces uzavření smlouvy

2.1. Smluvní vztah mezi Lektorkou a klientem vzniká na základě Lektorkou potvrzeného písemného či elektronického potvrzení dle článku 2.3 těchto VOP.

2.2. Lektorka se zavazuje, že dá nejpozději do 7 pracovních dnů na vědomí, zda přihlášku, resp. objednávku potvrzuje či nikoli. Lektorka je oprávněna potvrzení objednávky podmínit úhradou zálohové platby ze strany klienta.

2.3. Smlouva mezi Lektorkou a klientem je uzavřena okamžikem, kdy lektorka potvrdí klientovu objednávku. Klient vytvoří nezávaznou objednávku, ve které sdělí jakou lekci požaduje. Na základě takto vytvořené nezávazné objednávky sdělí lektorka klientovi nejpozději do 7 dnů nacenění lekcí jež je schopna klientovi poskytnout, a to včetně uvedení cen, případně ceny za cestovné. Klient následně zašle Lektorce objednávku již konkrétní lekce, kterou Lektorka klientovi písemně potvrdí. Takto uzavřená smlouva se řídí obchodními podmínkami, se kterými klient vyslovuje souhlas zasláním své přihlášky, resp. objednávky Lektorce.

3. Způsob a formy placení

3.1. Platbu za poskytnuté služby dle objednávky klienta lze provést:

- hotově v místě sídla/provozovny Lektorky;
- hotově během výuky;
- bezhotovostním převodem na účet Lektorky, přičemž platební informace budou klientovi zaslány na jeho emailovou adresu

3.2. Po obdržení požadované peněžní částky zašle Lektorka klientovi daňový doklad, kterým bude potvrzeno přijetí platby Lektorkou. Shora uvedený postup platí i v případě, kdy za klienta hradí tuto platbu jeho zaměstnavatel, či třetí osoba.

3.3. Lektorka je oprávněna požadovat zálohové platby od klienta ve výši 100% ceny za lekce objednané klientem. V případě neuhrazení zálohy je Lektorka oprávněna odmítnout poskytnout klientovi své služby.

4. Lekce angličtiny

4.1. Lektorka se zavazuje klientům poskytovat lekce anglického jazyka a to na základě programu jež si klient sám zvolí na internetových stránkách Lektorky https://www.yourbenefit.cz/kurzy, nebo dle předem daného programu, který je přímo nabízen Lektorkou ve školním zařízení (dále jen „školní kurz“)

4.2. Klient je v případě výběru lekcí konaných mimo učební prostory Lektorky povinen Lektorce uhradit navíc k ceně konkrétního kurzu cestovné, které se skládá z projetých pohonných hmot, času stráveného cestou a opotřebení vozidla (dále jen “cestovné“). Výše cestovného bude klientovy sdělena, před uzavřením smlouvy, případně před konáním první lekce, pokud klient změní místo výuky. V případě opakovaných cest Lektorky ke klientovy bude cestovné vypočteno pro každou cestu zvlášť, neujednají-li si klient s Lektorkou jinak. Cestovné se nehradí u školních kurzů, není-li sjednáno výslovně jinak.

Cestovné se nehradí u školních kurzů, není-li sjednáno výslovně jinak.

4.3. Pro každou lekci je stanoven minimální počet studentů (klientů). Při nižším počtu studentů si Lektorka vyhrazuje právo lekci nezahájit. V takovém případě bude klientovi nabídnuta individuální lekce.

4.4. Za neúčast klienta na výuce (tj. v případě zmeškání hodiny) neposkytuje Lektorka žádnou kompenzaci a klient nemá nárok na vrácení ceny, to platí i v případě, kdy se klient před konáním lekce Lektorce omluvil a odůvodnil svou neúčast, není-li dále stanoveno jinak. Klient je v případě své neúčasti povinen uhradit i cestovné Lektorky do místa výuky, a to pouze v případě, že bylo ujednáno, že lekce proběhnou mimo učební prostory Lektorky a klient s dostatečným časovým předstihem (tj. nejpozději před započetím cesty) Lektorce nesdělil, že se na lekci nedostaví.

4.5. V případě, že klient sdělí Lektorce s dostatečným časovým předstihem, že se individuální lekce nebude moci účastnit, a to nejméně 48 hodin před plánovaným konáním lekce, tak mu bude nabídnut Lektorkou náhradní termín konání lekce, klient v tomto případě je povinen lekci uhradit. U skupinových a školních kurzů se náhradní termín neposkytuje, pokud byla lekce zahájena a klient nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci. V případě, že klient sdělí Lektorce před konáním akce, že se individuální lekce nebude moci účastnit, a to nejméně 3 dny před plánovaným konáním lekce, tak mu bude nabídnut Lektorkou náhradní termín konání lekce, klient v tomto případě má právo odmítnout náhradní termín lekce, přičemž je Lektorka povinna vrátit klientovi 50% z již uhrazené zálohy, respektive klient je povinen uhradit 50% ceny lekce.

4.6. Lektorka má právo jednostranně provést změnu v osobě vyučujícího v konkrétní lekci, a to i bez předchozího souhlasu klienta. Lektorka o změně vyučujícího předem klienta informuje, kdy klient nemá z tohoto důvodu právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení odměny Lektorky. Lektorka garantuje, že vyučující budou ovládat anglický jazyk na stejné úrovni jako Lektorka případně vyšší.

4.7. Lektorka je oprávněna v případě nemoci změnit termín konání lekce, případně posunout dobu trvání lekcí o zameškané lekce.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má klient, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient odeslal svou objednávku Lektorce a ta mu přijetí této objednávky potvrdila). Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu Lektorka bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy obdržela odstoupení od smlouvy, veškeré již uhrazené peněžní prostředky, které od klienta v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržela.

5.2. V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím služeb započato, a to na základě žádosti klienta, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci klient od této smlouvy odstoupit. To platí i v případě, že klient požaduje konání lekce před uplynutím 14 denní lhůty.

5.3. V případě, že klient svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, učitelů či Lektorky nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu, má Lektorka právo od smlouvy uzavřené s tímto klientem odstoupit. Odstoupení Lektorkou však nemá vliv na případnou povinnost klienta k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním. Lektorka je oprávněna vrátit klientovi částku odpovídající uhrazené za lekce již se klient nezúčastnil z důvodu odstoupení.

5.4. V ostatních případech se pro odstoupení od smluv bude postupovat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6. Vyšší moc

6.1. Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, jež nastala nezávisle na vůli Lektorky a klienta a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření smlouvy tuto překážku předvídala. Klient i Lektorka jsou oprávněni pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost.

6.2. S ohledem na mimořádná opatření a dále na závislost výuky anglického jazyka na bezpečnostních a zdravotních okolnostech a opatřeních státních úřadů a jiných institucí, klient bere na vědomí, že se termíny, místa a způsob realizace lekcí mohou z organizačních důvodů změnit. V případě opatření v rámci organizace skupinových lekcí vyplývajících z nařízení či doporučení státních úřadů a jiných institucí bude klient tato opatření akceptovat. Změny a zavedení opatření nejsou důvody ke kompenzacím ze strany Lektorky či ke zrušení smlouvy. Lektorka si v případě vyšší moci vyhrazuje právo realizovat výuku online.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

7.2. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

8. Jazyk uzavření smlouvy, rozhodné právo, místo sudiště

8.1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi Lektorkou a klientem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.

8.2. Lektorka a klient se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

9. Doručování

9.1. Veškerá písemná komunikace mezi Lektorkou a klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.

9.2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v elektronické komunikaci, či sdělené klientem osobně.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s GDPR. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.2. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Lektorkou, a to pro účely realizace práv a povinností Lektorky a pro účely kontaktování klientů. Pokud klient zvolí takovou možnost při kompletaci objednávky, souhlasí se zpracováním osobních údajů Lektorkou také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy mezi klientem a Lektorkou.

10.3. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při podání přihlášky, při vyplnění objednávky provedené z webového rozhraní Lektorky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Lektorku o změně svých osobních údajů.

10.4. Zpracováním osobních údajů klienta může Lektorka pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě učitelů a osob pověřených vedením účetní agendy nebudou osobní údaje Lektorkou bez předchozího souhlasu klienta předávány třetím osobám.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.7. V případě, že by se klient domníval, že Lektorka nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a. požádat Lektorku nebo zpracovatele o vysvětlení,

b. požadovat, aby Lektorka nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav.

10.8. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Lektorka povinna tuto informaci předat. Lektorka má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.9. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Lektorky na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Lektorky na elektronickou adresu klienta.

10.10. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Lektorky z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Lektorka si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu klienty, a to upozorněním na svých webových stránkách.

11.2. Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.

11.3. Klient je seznámen se skutečností, že lekce jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Lektorky. Klient bere na vědomí, že veškeré učební materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů jsou duševním vlastnictvím Lektorky a podléhají autorskoprávní ochraně.

11.4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

11.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 26. 4. 2022. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí všeobecné obchodní podmínky.

Napište mi

Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte a napište mi, budu se těšit.